Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Reviderat program för övervakning av fisk i kustvatten

Appelberg, Magnus; Mustamäki, Noora; Bergström, Lena; Sundqvist, Frida; Prista, Nuno; Olsson, Jens

Abstract

Genom denna rapport lämnas ett förslag till hur ett optimerat övervakningsprogram avseende kustfisk bör utformas. Förslagen i rapporten kommer ligga till grund för en effektivare regional och nationell miljöövervakning och kan implementeras med början 2020.

I föreliggande förslag till revision av programmet har syftet varit att förbättra förutsättningarna för att övervaka kustnära fisksamhällen utgående från den utvärdering som publicerades 2017.

Det reviderade programmet ska i görligaste mån kunna möta samhällets krav för att bedöma havsmiljöns tillstånd, skapa underlag för nationell och internationell fiskeriförvaltning samt ge underlag för havsplanering. Fiskeområden inom programmet ska även kunna verka som referensområden vid kontroll av recipienter och övrig påverkan, eller vid uppföljning av åtgärder i kustmiljön. Programmet ska också utgöra underlag för att följa framtida, kända och okända, miljöförändringar som t ex ett varmare klimat samt utgöra underlag till forskning.

Keywords

övervakningsprogram; kustfiske; fiskeriförvaltning; havsplanering; beståndsövervakning; provtagning; provfiske; Östersjön; Öresund; Västerhavet

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2020, number: 2020:2
eISBN: 978-91-88727-62-6
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten