Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd under sommaren 2021 i sydöstra Småland, Värmland och Uppland/Västmanland

Schroeder, Martin

Abstract

Den extremt varma och torra sommaren 2018 resulterade i att det största 
utbrottet av granbarkborre som dokumenterats i Sverige startade. Totalt 
uppskattas ca 26 miljoner m3 granskog ha dödats under åren 2018 – 2021 i 
Götaland och Svealand. Det är känt sedan tidigare att varma och torra 
somrar kan utlösa utbrott av granbarkborre, men mekanismerna bakom 
detta, och vad som styr hur sådana utbrott utvecklas över tid, vet vi mindre 
om. För att öka kunskapen om detta startades ett flerårigt forskningsprojekt 
hösten 2018 i Småland. Varje år samlas barkprover in från ca 100 
granbarkborredödade granar. Barkproven analyseras sedan med avseende på 
granbarkborrens förökningsframgång, angreppstäthet, förekomst av 
konkurrenter och tätheten av naturliga fiender. Under 2020 och 2021 har 
undersökningen utökats till att även inkludera Värmland och 
Uppland/Västmanland. Resultaten från 2021 visar att granbarkborrens 
angreppstäthet, uttryckt som antal modergångar per m2 bark, minskade till 
samma låga nivå som under den extremt varma och torra sommaren 2018. 
En bidragande orsak till detta kan vara att sommaren 2021 var ovanligt 
varm, och även nederbördsfattig, i sydöstra delarna av Sverige där de största 
angreppen skedde. Detta kan ha stressat träden och därmed minskat deras
motståndskraft mot angrepp av barkborrar. När det gäller granbarkborrens 
förökningsframgång, dvs. hur många döttrar som producerats per hona, så 
har den i Småland gradvis sjunkit från ca 5 döttrar per hona under 2018 till 
knappt en dotter per hona under 2020. Under 2021 bröts denna trend i och 
med att förökningsframgången då ökade och var nästan tre gånger högre 
jämfört med under 2020. Ingen sådan ökning syntes dock för Värmland och 
Uppland/Västmanland där förökningen låg kvar på ungefär samma låga nivå 
som under 2020. Det är oklart varför förökningsframgången ökade i 
Småland men inte i de andra två regionerna då det inte var någon större 
skillnad i angreppstäthet, täthet av fiender eller konkurrenter mellan de tre 
regionerna. Den höga skadenivån under 2021 innebär sannolikt höga 
skadenivåer även under 2022. Sommarvädret under 2022 blir avgörande för 
om skadorna kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå. 

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/123861