Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Habitatmodeller och flermålsanalys : en väg till effektivare planering av skogslandskapet

Öhman, Karin; Edenius, Lars; Eriksson, Ljusk Ola; Grzegorz, Mikusinski

Abstract

• Inom forskningsprogrammet Heureka utvecklas habitatmodeller för flera djur- och växtarter. • Habitatmodeller kan användas för att identifiera framtida flaskhalsar i mängd och fördelning av viktiga livsmiljöer för olika arter. • Det behövs verktyg för att ta hänsyn till både virkesproduktion och en viss mängd habitat i landskapet i planeringen. Ett sådant verktyg är flermålsanalys. • Flermålsanalys kan användas för att utvärdera olika planalternativ med hänsyn till olika arters habitatkrav. Den grundliga genomgången av situationen i en flermålsanalys ökar kunskapen om problemet vilket i sin tur kan leda till bättre slutlösningar.

Keywords

flermålsanalys; habitatmodellering; MCDA; naturvårdshänsyn; skoglig planering

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124546