Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Uttag av grot och stubbar som energiråvara : hur påverkas skogens lavar av helträdsskörd?

Caruso, Alexandro

Abstract

Brist på grov, död ved är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i den brukade skogen. Dessutom blir avverkningsrester som grot (grenar och toppar) och stubbar alltmer åtråvärda som energiråvara, vilket riskerar att ytterligare minska den totala mängden död ved i dessa skogar. Jag har studerat hur lavfloran på gran skiljer sig åt mellan ett träds olika delar (stubbe, stam, topp och grenar), med målet att undersöka hur diversiteten av lavar påverkas av att även grot och stubbar tas ut vid avverkning. Bortförseln av grenar, kvistar och toppar i grandominerade skogar har sannolikt mindre betydelse för lavarna än avlägsnandet av stubbar. På dessa klenare dimensioner dominerade arter som är vanliga i stora delar av Sverige. Nitton av de 52 lavarter som hittades på stubbar förekom inte på grot, och åtta av dessa arter är klassade som sällsynta i Sverige. I de undersökta skogarna utgör stubbar den största delen av den grova döda veden, och de kan således vara viktiga för det långsiktiga bevarandet av livskraftiga lavpopulationer i detta brukade skogslandskap.

Keywords

död ved; biobränsle; biologisk mångfald; lavar

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124547