Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen

Liberg, Olof; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Pedersen, Hans C.

Abstract

• Dödligheten i den skandinaviska vargstammen undersöktes extensivt för perioden 1990– 2006 och i detalj för perioden 1999–2006. • Den totala årliga dödligheten under perioden 1999–2006 beräknades med två oberoende metoder och uppgick med båda metoderna till ca 30 % jämfört med 1990-talet då den låg på ca 20 %. • Illegalt avlivande av varg är den enskilt största dödsorsaken och står för drygt hälften av dödligheten, medan naturlig dödlighet, trafik och legal jakt i ungefär lika proportioner står för den andra hälften. • Det kvantitativa måttet på illegalt avlivande av varg visar att den nuvarande utvecklingen av vargstammen ej går att förklara, utan att beakta omfattningen av den illegala jakten. • Utan illegal jakt under perioden 1999–2006 skulle vargstammen hösten 2006 ha legat inom intervallet 194–305 vargar. Antalet vargar i Skandinavien skattat från inventeringar låg inom intervallet 136–169 vargar. • Vi har tidigare visat på en fortskridande inavel i vargstammen som ger minskande kullstorlekar, men för närvarande är den höga dödligheten en större bromsande faktor än minskad reproduktion.

Keywords

dödlighet; illegal jakt; radiosändare; varg

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124553