Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Älgbete i tid och rum : vad styr älgarna och betestrycket i ungskog?

Månsson, Johan; Andrén, Henrik; Bergström, Roger; Kjellander, Peter; Pehrson, Åke; Kalén, Christer

Abstract

• Älgens biotopval och betesmönster är föränderliga i tid och rum – t.ex. mellan olika ungskogar och mellan år. • Tillgång och fördelning av olika foderväxter och markens produktionsförmåga påverkar dessa val. • Vanliga händelser som förändrar fodersituationen i landskapet, såsom skogsbruk, storm och brand blir därigenom viktiga för betningens och skogskadornas fördelning. • Snöförhållandena bidrar till en mellanårsvariation i betestryck och skogskador. Resultaten från skadeinventeringar blir därför svåra att använda i lokal förvaltning. • Betestrycket på tall kan förutsägas utifrån information om älgtäthet, fodertillgång och snöförhållanden, men det är svårare att förutsäga bete på vårt- och glasbjörk. • Älgen föredrar vissa trädslag framför andra. Rönn, asp och sälg löper störst risk att betas.

Keywords

betestryck; biotopval; foder; preferens; snö; tall; älg

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124554