Skip to main content
Factsheet, 2007

Ädellöv

Woxblom, Lotta

Abstract

• Med ädla lövträd avses de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn (Skogsvårdslagen 1993:553, 22§). • Intresset för lövskogsbruk ökar – lövskogen är en råvaruresurs, ett ekosystem med rik biologisk mångfald och en värdefull miljö för rekreation. • Kunskap om de ädla lövträslagens egenskaper och användningsområden behövs för att kunna upptäcka materialets möjligheter och utveckla nya produkter. • Potential finns i den svenska skogen – med en intensivare och mer målinriktad skötsel av lövskogen skulle man kunna utnyttja svenskt lövvirke i högre utsträckning och därmed öka lönsamheten inom lövskogsbruket.

Keywords

ädellövskog; lövvirke; virkestillgångar; industriell förbrukning; träprodukter

Published in

Fakta. Skog
2007,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124557