Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2023

Välfärdens landskap – ett arv som främjar rekreation

Jansson, Märit; Leposa, Neva; Qviström, Mattias

Abstract

I Sverige finns många exempel på så kallade välfärdslandskap, planerade för att främja människors hälsa genom rekreation. Många av dem förändas idag, när nya planeringsideal realiseras. Vilka värden riskerar då att gå förlorade? I detta faktablad lyfter vi fram forskningsresultat om hur människor uppfattar och använder olika miljöer idag. De visar stora värden för rekreation kopplade till arvet från välfärdens landskap, värden att ta i beaktande även i framtiden.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2023, number: 2023:11
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet