Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2022

Världens bästa biogassystem : ett BRC innovationsprojekt

Lindfors, Axel; Eklund, Mats; Brunzell, Anna; Erjeby, Erik; Hirsch, Tomas; Ammenberg, Jonas; Cordova, Stephanie; Feiz, Roozbeh; Gustafsson, Marcus; Johansson, Maria; Lindkvist, Emma; Prade, Thomas; Schnürer, Anna; Tonderski, Karin; Yekta, Sepehr Shakeri

Abstract

I denna studie undersöktes potentialen för etableringen av nya biogassystem inom ett geografiskt område som utgjordes av Region Sörmlands kommuner samt kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrköping och Söderköping. Anledningen till studien är det studerade områdets förhållandevis låga nuvarande biogasproduktion samt den stora potentiella efterfrågan på biogas i området, då SSAB i framtiden kommer behöva biogas till sin fossil-fria stålbearbetning. I studien studerades den tekniska och administrativa potentialen, det vill säga vad som är möjligt att producera under dagens administrativa villkor samt med dagens (och en nära framtids) teknik. Potentialen undersöktes utifrån fyra olika potentialer: rötbar biomassapotential, biogaspotential, koldioxidproduktionspotential och näringscirkulationspotential.

Resultatet visar på en biogaspotential mellan 380 och 540 GWh per år vilket skulle motsvara en stor ökning från dagens produktion på mellan 50 och 60 GWh per år. Ytterligare 100 GWh per år skulle kunna produceras av koldioxiden genom biometanisering men då krävs stora mängder vätgas. Angående näringscirkulationspotentialen så kan biogödseln (som samproduceras med biogas i biogasanläggningar) uppfylla cirka tre fjärdedelar av kvävebehovet, nära hela fosforbehovet och fyra gånger kaliumbehovet i det studerade områdets jordbruk.

Det studerade området delades upp i fem produktionsområden för att öka upplösningen i studien. Dessa områden valdes för att de skulle kunna utgöra delområden som är stora nog för att etablera biogasanläggning av den storlek som krävs för att förvätska biogasen och samtidigt undvika alltför långa transportsträckor för substrattransporter. Detta svarar upp mot trenden att etablera större och större biogasanläggningar samt ett ökat fokus på förvätskad biogas. Dock kan mindre anläggningar vara nödvändiga för att uppnå vissa delar av potentialen i områden med små, men betydelsefulla, substratmängder. Det produktionsområde med störst potential var Söderköping/Norrköping men det betyder nödvändigtvis inte att det är det mest lovande produktionsområdet att börja mer fokuserade implementeringsstudier i då andra faktorer så som lönsamhet inte undersökts i denna studie.

Fortsatta studier bör fokusera på hur lantbruksrelaterade substrat kan användas inom biogasproduktion. Här kan studier fokusera på olika områden, exempelvis hur biogasanläggningar kan drivas stabilt på enbart grönmassa (till exempel vall och mellangrödor) och hur ökad odling för biogasproduktion påverkar mat- och foderproduktion, individuella lantbrukare samt åkermarkens långsiktiga hälsa. Dessutom behövs implementeringsstudier för att realisera potentialen, dessa bör fokusera på att undersöka specifika etableringsmöjligheter utifrån ekonomiska, tekniska, logistiska och administrativa perspektiv.

Published in


Publisher: Linköpings universitet