Skip to main content
Report, 1941

Mykorrhizans utbildning och frekvens hos skogsträd på askgödslade och ogödslade delar av dikad myr

Björkman, Erik

Keywords

forestry

Published in


Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124984