Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1945Open access

Sammanfattande översikt över vid markfaunaundersökningar i Västerbotten påträffade djurformer

Forsslund, Karl-Herman

Keywords

forestry

Published in

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1945,
Publisher: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124999