Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1958

Redogörelse för resultaten av 1957 års täckdikningsförsök

Försöksavdelningen,

Keywords

fältförsök; försöksresultat; täckdikning; hydroteknik

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1958,
Publisher: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125245