Skip to main content
Report, 1968

Analysis of vibrations in power saws

Axelsson, Sven-Åke

Abstract

Avsikten med undersokningen har varit att: 1. På i medicinska grunder uppställa kriterier på risken för uppkomst av vibrationsskador vid arbete med motorsåg. 2. Vetenskapligt studera och analysera motorsågars vibrationer ur teknisk och fysikalisk synpunkt. 3. Utreda orsakerna till motorsågars vibrationer. 4. Redovisa praktiskt genomförbara åtgarder för reducering av skaderiskerna. 5. Framlägga en objektiv och såvitt möjligt enkel mätmetod för bestämmande av olika motorsågars vibrationsnivå. 6. Ur vibrationssynpunkt granska motorsågar på den svenska marknaden. Flertalet på i den svenska marknaden förekommande motorsågar medför påtagliga risker för uppkomst av vibrationsrubbningar i fingrar och händer (kärlkramp eller TVD) då de användes för fällning, kapning och framförallt kvistning i högt uppdrivet tempo och med få inslag av återhämtningspauser. Vibrationerna medför dessutom en fysiologisk belastning, som hindrar arbetet. Vid uppmätning av vibrationer på ett tjugotal i Sverige vanligen förekommande motorsågar låg endast två under skadegränsen. En av dessa sågar var försedd med motverkande kolv. Den andra sågen hade en konventionell encylindrisk tvåtaktsmotor. Anledningen till dessa sågars låga vibrationer synes vara en väl utförd balansering av motorn. Över hälften av de undersökta sågarna hade vibrationer som verkade så starkt hindrande, att arbete mer än 10 minuter i strack ej kunde anses tillrådligt. Stora variationer i den personliga dispositionen föreligger dock, varför ovan angivna uppgifter närmast avser "normalmänniskan". Motorsågarnas vibrationer är sålunda lika allvarliga som deras buller. Ur arbetshygienisk synpunkt synes därför väl motiverat att forutom bullernivån även undersöka vibrationsnivån. Sammanfattningsvis kan noteras att riskerna for vibrationsskador ar stora vid - Felaktig eller dålig arbetsteknik (t. ex. hårt statiskt grepp om handtagen, onödig rusning au motorn vid kvistning). - Långvarig intensiv användning av motorsågen. - Utnyttjande av motorsågen för kvistning. - Ensidigt arbete med motorsågen. - Avsaknad av återhämtningspauser (10 minuter vila eller arbete av ej vibrerande karaktär är tillräckligt för att påtagligt minska risken för vibrationsskador). - Användning av motorsåg som är dåligt balanserad eller försedd med illa eller felaktigt filad kedja eller med slitet kedjehjul och svärd. - Avkylning av fingrar och händer under arbete. - Tobaksrökning.

Keywords

analysis; vibrations; power saws

Published in

Studia Forestalia Suecica
1968,
Publisher: Skogshögskolan

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125285