Skip to main content
Report, 1967

Distribution and balance of N15 labelled fertilizer nitrogen applied to young pine trees (Pinus silvestris L.)

Björkman, Erik; Lundeberg, Göran; Nömmik, Hans

Abstract

I samband med gödsling av skog har endast mycket få undersökningar utförts rörande mängden av den tillförda växtnäringen som verkligen kommer träden tillgodo. Ännu färre är de undersökningar i vilka en uppskattning utförts av det kväve som tillgodogjorts av trädens ovanjordiska delar i procent av hela kvantiteten tillfört kväve. I den föreliggande undersökningen har genom användning av N15-märkta gödselmedel återfunnits 7 % i trädets ovanjordiska delar efter en vegetationsperiod. Den använda isotoptekniken har aven möjliggjort ett uppspårande av resten av det tillförda kvävet. Sålunda återfanns i de ovanjordiska delarna av den undersökta markvegetationen på försöksytorna - Calluna vulgaris och Vacciniuim vitis idaea - en mängd som varierade mellan 2 och 18 %. Den stora variationen i detta fall kan sannolikt hänföras till den olika täckningsgraden på försöksytorna för dessa arter. Sålunda utgjorde mängden återfunnet kväve i markvegetationen endast 2 % på provytorna med 25 % täckningsgrad och 18 % på provytorna med 55 % täckningsgrad. I rötterna av såväl träd som markvegetation återfanns 9-12 % av det tillförda märkta kvävet. Sammanlagt återfanns i vegetationen (tallen + markvegetationen + rötter) 21 % av det tillförda kvävet på provytorna med glest risvegetationstäcke och 33 % på provytorna med tätare vegetation (tabell 8). I marken återfanns på ammoniumsulfatgödslade och kalciumnitratgödslade ytor 59 resp. 56 % av det tillförda märkta kvävet efter 1 vegetationsperiod. Av detta förekom ca 30 % i förna-humusskiktet. På de ammoniumsulfatgödslade parcellerna återfanns en signifikant mängd utbytbart ammonium, utgörande ca 10 g per provyta. Av detta utgjorde dock endast 1,9 g märkt kväve, vilket kan tyda på att en icke oväsentlig utspädning av tillfört kväve har skett genom mikrobiell turn-over, en omstandighet som bör beaktas vid tolkningen av värdena for återfunnet kväve. Av den totala mängden tillfört märkt kväve kunde sålunda sammanlagt efter en vegetationsperiod på de ammoniumsulfatgödslade provytorna återfinnas 79 % samt på de kalciumnitratgödslade ytorna 90 %.

Keywords

Pinus silvestris; nitrogen; distribution; balance; fertilizers

Published in

Studia Forestalia Suecica
1967,
Publisher: Skogshögskolan

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125295