Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1967

Om långtidsförvaring av barrskogsfrö (Pinus silvestris L., Picea abies Karst., Abies lasiocarpa Nutt.)

Huss, Einar

Abstract

I samma mån som de stora arealerna av överåriga skogar i Norrland slutavverkades framstod behovet av deras föryngring. När i början av 1940-talet en restaurering av skogarna skulle påborjas, framträdde intresset för skogsodling mycket starkt, vilket givetvis hade till följd, att fröfrågorna, särskilt fröförsörjningen blevo aktuella. Fröskördarna äro ju mycket skiftande både till kvantitet och kvalitet under olika år, framför allt i landets nordliga delar. En uppgift för forskningen blev därför att lämna praktiken kunskap om bästa sätten för förvaring av de skördar, som insamlades. År 1946 påbörjade avdelningschefen för dåvarande skogsavdelningen, professor L. TIRÉN, en undersökning över förvaring av tall- och granfrö. Resultaten skulle efter vissa år redovisas med groningsanalyser. Efter några år utvidgades försöken med bestämningar av plantvikter och med sådder på friland. Därmed kunde groningsenergien hos fröproverna med de skilda förvaringssätten studeras och en säkrare bedömning av fröets bruksvärde erhållas. Undersökningen gör dock icke anspråk på att vara uttömmande. Därtill hade bl. a. fordrats försök med flera andra förvaringsmetoder. Ändamålet var ju i forsta hand att tillgodose praktiken en enkel förvaringsmetod, med vilken fröets ursprungliga egenskaper så mycket som möjligt bibehallas ett visst antal år. I undersökningen ha använts huvudsakligen tallfrö (Pinus silvestris L.) och granfrö (Picea abies Karst.). Av vardera slaget inlades till forvaring 92 respektive 56 frösorter av olika årgångar och från skilda orter i hela landet. Mer än 2100 groningsanalyser ha utförts och 422 sådder anlades på friland. Över 1000 förvaringskärl åtgingo. Materialet har använts även till andra undersökningar. Ett separat förvaringsförsök med frö av Abies lasiocarpa redovisas särskilt.

Keywords

Pinus silvestris; Picea abies; långtidsförvaring; barrskogsfrö; föryngring; skogsodling

Published in

Studia Forestalia Suecica
1967,
Publisher: Skogshögskolan

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125297