Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1967

Seed sterility and disturbances in embryogeny in conifers with particular reference to seed testing and tree breeding in Pinaceae

Dogra, Prem Dutt

Abstract

En generell översikt av embryoutvecklingen hos Pinaceae har utarbetats för användning inom den skogliga växtförädlingen. Den använda terminologien har i görligaste mån anpassats för samtliga barrträd. De störningar som uppträder i tidiga och sena embryostadier hos olika barrträdsarter från Indien och Sverige har underkastats en jämförande analys. Med hjälp av radiografisk metodik (röntgenfotografering) urskiljes hos de svenska barrträden generellt fem fröklasser (0-IV). Den embryologiska detaljgranskningen visar att en dylik radiografisli analys otvivelaktigt är värdefull. Radiografin ar den enda hittills utarbetade metodik som med ett minimum av tid och arbete och utan skador på materialet ger fullt tillförlitliga numeriska data rörande fröutvecklingen. Den bör emellertid kompletteras med mikroskopiska studier. Föreliggande avhandling vill visa att båda metoderna, dvs. såväl embryologiska undersökningar som avancerad radiografi, med fördel kan kombineras och ge resultat av värde i skogsträdens frökontroll och växtförädling.

Keywords

conifers; embryogeny; forest genetics; seed sterility; seed testing; tree breeding; x-ray

Published in

Studia Forestalia Suecica
1967,
Publisher: Skogshögskolan

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125298