Skip to main content
Report, 1967

Forest economy in the U.S.S.R.

Algvere, Karl Viktor

Abstract

Huvudsyftet med detta arbete har varit att erhålla en bakgrund till värderingen av Sovjetunionens konkurrenskraft på den internationella skogsproduktmarknaden. Materialet har framlagts i fyra delar, vilka antingen kan ses som oberoende avhandlingar, som kan läsas separat, eller som en serie av studier behandlande samma fråga från olika utgångspunkter. Delstudierna är integrerade delar av helheten, och detta betraktelsesätt har haft ett avgörande inflytande på presentationen, eftersom arbetets huvudsyfte inte skulle vara komplett om någon del uteslutits. Avsikten har varit att ge en så komplett bild som möjligt av Sovjetunionens virkesresurser, vilka utgör grunden för utvecklingen av skogsindustrierna och den potentiella konkurrensförmågan hos den skogliga sektorn av ekonomin. Skogarnas geografiska belägenhet och tillgänglighet spelar en mycket stor roll, då landet innehar en fjärdedel av världens totala skogsareal. Med utgångspunkt från de geografiska och ekononliska förutsättningarna samt den historiska utvecklingen av skogsbrukets skötsel, är det lämpligt att skilja mellan virkesunderskotts- och virkesöverskottsregioner.

Keywords

forest economy; Soviet union; competitive potentialities

Published in

Studia Forestalia Suecica
1967,
Publisher: Royal College of Forestry

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125304