Skip to main content
Report, 1966

Cold damage and plant mortality in experimental provenance plantations with Scots pine in northern Sweden

Eiche, Vilhelms

Abstract

Föreliggande arbete behandlar köldskador och plantdöd resp. överlevnadsförmåga hos tallplantor i en proveniensförsöksserie utlagd 1952-1955. Denna serie omfattar 30 planteringsytor fördelade större delen av Sverige med en sammanlagd areal av 36 ha. Här har endast material från 20 försöksytor kommit till användning, nämligen från de ytor, som är belägna norr om 60' N. I denna del av Sverige har under perioden 1953-1964 inträffat betydande köldskador, vilka observerats icke blott på försöksytorna utan även i andra planteringar och på träd intill en ålder av 20 år. Inom vissa områden var planteringarna mycket skadade och i några fall har de t. o. m. helt gått ut. Orsaken till köldskadorna och till den stora avgången har tillskrivits olika faktorer. Detta arbete har i främsta rummet avsett undersökning av den typ av köldskador, som har betecknats såsom "basal stem girdle" eller "strangulering" ("strangulation sicknes", "Trocken Gürtel", "Einschnürung") och dess samband med extrema klimatforhållanden under vissa år. Även förekomsten av andra slag av köldskador och skador förorsakade av andra klimatfaktorer har emellertid beaktats.

Keywords

Scots pine; cold damage; plant mortality; provenance; plantations; Sweden

Published in

Studia Forestalia Suecica
1966,
Publisher: Skogshögskolan

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125307