Skip to main content
Report, 1965

Samband mellan personvariabler och prestation vid huggningsarbete

Hansson, Jan-Erik

Abstract

Den föreliggande undersökningens syfte är att belysa ett eventuellt samband mellan olika egenskaper hos individen och den praktiska prestationen vid huggningsarbete. Tjugufem skogsarbetare med mycket hög produktion har jamförts med 25 skogsarbetare med normal produktion. Parvisa jämförelser har genomförts med personer från de två grupperna. I varje par var mannarna i ungefär samma ålder och från samma trakt. Proven har bestått dels av standardiserade test av olika slag, dels av praktiska arbetsprov under så lika yttre förhållanden som möjligt. Utförda prov samt erhållna resultat vid jämförelser av toppmän med normalmän redovisas i tabellen å sid. 63-64. Av redovisade skillnader mellan de två gruppernas person-data har den väsentligaste skillnaden erhållits beträffande syreupptagningsförmågan - förmåga till uthålligt arbete. Totala syreupptagningsförmågan har för toppmannen i medeltal varit ca 18 % större an for normalmannen. Skillnaden blir något större om man jämför för yttre arbete tillgänglig arbetskapacitet, varvid alltså grundom-sättningen i vila fråndragits.

Keywords

personvariabler; prestation; huggningsarbete; skogsarbetare

Published in

Studia Forestalia Suecica
1965,
Publisher: Skogshögskolan

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125314