Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1965

Om variation och stickprovstorlek vid uppmätning av fröfall, observation av kottsättning och taxering av plantuppslag

Hagner, Stig

Abstract

I arbetet redovisas empiriskt vunna erfarenheter beträffande sambandet mellan observerat medelutfall, x, och standardavvikelse, s, vid fröfallsmätning, kotträkning och cirkelytetaxering av naturföryngringar av tall och gran (fig. 1 -4). Med ledning av genomsnittssamband, som erhållits genom numerisk utjämning med hjälp av formel (2), har tabeller (1 -3) upprättats, där riktvärden på det under olika förhållanden önskvärda antalet stickprov anges. Som utgångspunkt har då tjänat formel (l), dvs att utlott-ningen av samplingenheter skett enligt principen "simple random sample". De enskilda observationernas x och s avvikelse från utjämningslinjen beror dels på osäkerheter vid estimeringen av de båda variablerna, men egenheter hos de olika undersökningsobjekten bidrar säkerligen också. Det senare förhållandet kan medföra, att man, för att vara säker på att minst uppnå ett visst relativt medelfel -C- vill välja ett större antal samplingenheter än man erhåller genom att utgå från utjämningslinjen. Figurernas punktsvärmar kan därvid tjäna som viss ledning.

Keywords

fröfall; kottsättning; plantuppslag

Published in

Studia Forestalia Suecica
1965,
Publisher: Skogshögskolan

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125315