Skip to main content
Report, 1978

Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord

Berglund, Gösta; Håkansson, August; Eriksson, Janne

Abstract

I denna skrift meddelas resultat från 13 fältförsök med prövning av olika dikesavstånd. Försöken är belägna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och har utformats som s.k. bandförsök på sätt som närmare framgår av fig. I. De omfattar vanligen två dikesavstånd som återkommer i två eller tre upprepningar. Man får i dessa försök en detaljerad beskrivning av skördekurvan mellan dikena. Vissa av försöken är ursprungligen utlagda enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna tvärs över dikena. Försöksskörd enligt denna äldre försöksmetodik har i några fall bibehållits jämsides med skörd enligt bandförsökstekniken. Försöken har följts genom avkastningsbestämning. Dessutom har det gjorts observationer över upptorkning och markbärighet särskilt vid tiden för vårarbetenas början och i samband med skörd och höstplöjning. Resultaten har i det föregående redovisats för varje enskild försöksplats. För att få en mera samlad resultatöverblick har tabell I sammanställts. Huvuddelen av försöken ligger på sedimentjordar i Norrlands älvdalar och kustland. Jordarna utgöras av mo-mjälajordar med en lerhalt som gör att de får betecknas som leriga jordar eller lättleror. Genomsläppligheten enligt borrhålsmetoden har uppmätts till värden från 0,06 m/dygn till över 10 m/dygn. Det nämnda värdet 0,06 m/dygn är lågt och gäller en enda försöksplats (Kvarnsvedjan). För övriga försöksfält på sedimentjord är genomsläppligheten god eller mycket god. Två av försöken är belägna inom jordbruksområdet runt Storsjön i Jämtland. I båda fallen är det fråga om moränlättlera med låg genomsläpplighet. I försöken har prövats dikesavstånd mellan 18 och 40 meter. Dikesdjupet ligger genomgående mellan O.80 och 1.0 meter. Försöken har varit föremål för observationer över upptorkning och markbärighet mellan 6 och 18. Antalet skördeår är ofta lägre än antalet observationsår och ligger mellan 5 och 18 år. Medelnederbörden för olika år och försöksplatser har under försöksperioden varierat mellan 468 och 625 mm.

Keywords

dikningsintensitet; dränering

Published in


ISBN: 91-7088-883-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125350