Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1979

Självrensning av lakvatten från kompost på sand och mo

Fryk, Gunnar; Heinemo, Sven-Åke; Brink, Nils

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas i fyra uppsatser ur olika synvinklar frågan om ämnestransport till yt- och grundvatten från skog, åker, bebyggelse och avfallsupplag. Tre av uppsatserna har eller kommer att publiceras annorstädes.

Keywords

ämnestransport; växtnäringsläckage; lakvattensrening; ytvatten; grundvatten; vattenförsörjning; kväve

Published in

Ekohydrologi
1979,
ISBN: 91-576-0327-8
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125391