Skip to main content
Report, 1981

Försurning av grundvatten på åker

Brink, Nils; Jernlås, Rikard; Klingspor, Per; Joelsson, Arne; Gustafson, Arne; Ryding, Sven-Olof; Ulén, Barbro

Abstract

I detta nummer av Ekohydrologi behandlas försurning av grundvatten, läckage av bekämpningsmedlet TAC, erosion av fosfor och kontroll av växtnäringsläckage. Försurningsfrågan behandlas utifrån mätserier från ett stationsnät som täcker hela landet. Undersökningarna började 1973. De bekostades av Statens naturvårdsverk (SNV) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Stationsnätet ingår numera i Programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK) inom SNV. TAC-utlakning har studerats i ett särskilt upplagt rutförsök på sandjord. SLU står för kostnaderna. Skriften har också publiceras annorstädes. Transporten av fosfor med ytligt avrinnande vatten från åker har mätts vid två av de ovannämnda försöksstationerna som drivs av SNV och SLU gemensamt. Frågan om kontroll av växtnäringsläckage från åker och skog har identifierats av SNV. I föreliggande skrift presenteras en förstudie till ett samlat program för en sådan kontroll. Studien har utförts gemensamt av forskare vid SLU och SNV.

Keywords

försurning; grundvatten; bekämpningsmedel; växtnäringsläckage; ytavrinning; fosfor

Published in

Ekohydrologi
1981,
ISBN: 91-576-0783-4
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125394