Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1983

Kvävemineralisering vid plöjningsfri odling : Rörlighet och nedbrytning av fenvalerat i lerjord : Jordprov på hösten eller våren för N-prognoser : Närsalter och organiska ämnen från åker och skog : Gödselanvändningens miljöproblem

Gustafson, Arne; Bergström, Lars; Rydberg, Thomas; Torstensson, Gunnar; Jernlås, Rikard; Brink, Nils

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är slutrapport över projektet Minskning av kväveutlakning genom plöjningsfri odling, den andra en delrapport över projektet Utlakning och avrinning av bekämpningsmedel. Den tredje uppsatsen utgjorde stommen till ett föredrag vid ett seminarium om kväveprognoser i Skogs- och lantbruksakademien 17 mars 1983. Den har tidigare publicerats av akademien. Här har den försetts med engelsk text på figurer och tabeller. Den fjärde uppsatsen utgör ett av många underlag till MONITOR 1983 som utges av naturvårdsverkets Program för övervakning av miljökvalitet (PMK). Den femte uppsatsen är ett expertutlåtande avgivet 2 febr 1981 till Utredningen om användning av kamiska medel i skogs- och jordbruket. Några kompletteringar har gjorts i en efterskrift.

Keywords

kväveutlakning; näringsämnesläckage; kväve; miljöproblem; bekämpningsmedel

Published in

Ekohydrologi
1983,
ISBN: 91-576-1723-6
Publisher: Avdelningen för vattenvård, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125401