Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1973

Om dikningsintensiteten vid dränering av åkerjord : resultat av fältförsök med olika dikesavstånd : I : Stockholms och Uppsala län

Håkansson, August; Berglund, Gösta; Eriksson, Janne

Keywords

dikesavstånd; bandförsök; skördekurva; markbärighet

Published in

Stenciltryck / Lantbrukshögskolan, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1973,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125478