Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1994

Konstgödselspridning i Mellansverige : en systemstudie

Svensson, Jan E.T.

Abstract

Under 1992 och 1993 har Institutionen for lantbruksteknik vid SLU, Jordbrukstekniska Institutet samt Statens maskinprovningar på Statens jordbruksverks uppdrag i ett flertal projekt arbetat med att utreda möjligheterna att införa ett typgodkännandeförfarande för konst- och stallgödselspridare. Syftet med detta typgodkännande är bl.a. att minska närsaltläckaget från jordbruksmark till grundvattnet. Projektsystemet rörande typgodkännandeförfarandet går under benämningen TYP93. Inom ramen for TYP93 har en systemstudie over konstgödselspridning i praktiken genomforts. Studien genomfördes hos 32 företag belägna i Uppland, Södermanland och Dalarna. Konstgödselspridarnas precision samt förarnas körstrategi och körskicklighet registrerades. Dessutom intervjuades traktorförarna om för- och nackdelar med dagens konstgödselspridare, vad som kan förbättras samt vad som var viktigt att prioritera vid konstgödselspridning. Uppgifter om varje deltagande maskins ålder och skick samt årlig driftsareal samlades också in. Inom ramen för systemstudien utvecklades även en simuleringsmodell för beräkning av effekter beroende på fältform, fältstorlek, körstrategi, maskintyp, arbetsbredd och fördelningsnoggrannhet. Slutsatserna av systemstudien är följande: • Ingen väsentlig skillnad i spridningsprecision kan påvisas mellan kast- och fallspridare i praktiskt arbete. Totalt sett är spridningsjämnheten dålig (vk ca 30%). • Den mest precisionsbefrämjande åtgärden är generellt sett en bättre positionering. Körspårmarkering är den idag bästa metoden för positioneringshjälp, Allmänt kan dessutom konstateras att sidoförhållande bör införas som mått vid kontroll av gödselspridare. • Miljömedvetenheten hos de lantbrukare som deltog i undersökningen var hög, både i ord och i handling. • En uppskattning tyder på att 5-15% av all konstgödsel dubbelsprids eller kastas utanför fältgränsen. Detta motsvarar en extra kostnad på c:a 40 Mkr (10% dubbelspridning). • Eftersom körstrategierna är gemensamma för såmaskiner, stallgödselspridare och lantbrukssprutor, kan slutsatsen dras att även dessa arbetsoperationer dras med 10% förluster.

Keywords

konstgödselspridning; spridningsbild; spridningsjämnhet

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1994,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125584