Skip to main content
Report, 1994

Arbets och maskinekonomi inom grönytesektorn

Jacobsson, Ellen

Abstract

Programskrivningen omfattar området arbets- och maskinekonomi inom grönytesektorn. En kartläggning har genomförts av det som har gjorts tidigare inom grönytesektorn och av vad som finns att hämta inom angränsande sektorer. Programskrivningen avslutas med en beskrivning av behovet av forskning och utveckling inom programområdet. Programskrivningen har avgränsats till kostnader for skötsel och underhåll av gröna ytor. Den har gjorts i tre delar; litteraturstudie, intervjuer, och en enkät med frågor om arbets- och maskinkalkylering till kommuner, bostadsföretag och kyrkogårdsförvaltningar. Programskrivningen har avsiktligt hållits på en relativt "praktisk" nivå, bland annat därför att underlaget for kalkylering ofta är mycket bristfälligt. Den tid som har avsatts för programskrivningen har varit kort: med tanke på ämnets omfattning, och bristen på litteratur inom området. Programskrivningen skall därför ses som en skiss som framförallt visar områdets konturer.

Keywords

kalkyl; driftsekonomi; grönområde; maskiner; kostnader

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1994,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125585