Skip to main content
Report, 1994

Inverkan av marklutningar på massflöde och spridningsbild hos kast- och fallspridare för konstgödsel

Svensson, Jan E.T.

Abstract

Föreliggande arbete utgör redovisningen av två delprojekt inom ramen för en utredning av möjligheterna att införa ett typgodkännandeförfarande för konst- och stallgödselspridare. Utredningen har av riksdagen uppdragits åt Statens jordbruksverk, som delegerat uppgiften till Statens maskinprovningar, Jordbrukstekniska Institutet och Institutionen för lantbruksteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet. I detta arbete har inverkan av lutningar på massflöden och spridningsbilder från en kast- och två fallspridare undersökts. Försöken har utförts i Alnarp av Statens maskinprovningar och i Uppsala av Inst. for lantbruksteknik. Alla försök har utförts utomhus. Tre typfall av lutningar undersöktes: 1. Horisontell spridare på horisontellt underlag (typfall 1). 2. Lutande spridare på lutande underlag(spridare och underlag parallella, typfall 2) 3. Lutande spridare på horisontellt underlag(typfall 3). Resultaten av försöken utvärderades framför allt genom att medelgivor, standardavvikelser, variationskoefficienter och sidoförhållanden beräknades. Fallspridarens spridningsbild påverkades i begränsad omfattning av lutningar på 5°. Variationskoefficienten steg från 4,9% (typfall 1) till 5,9% (typfall 2) resp. 6,6% (typfall 3). Utifrån spridningsbilden kunde ett visst lutningsberoende hos fallspridarens utmatning spåras. En beräkning av massflödena från respektive bomhalva, det vill säga från vänster resp. höger mataraxel, baserad på den uppsamlade materialmängden, resulterade i ett lutningsberoende för massflödet på 0,4% per grad lutning. Kastspridarförsöken visade på en nivåskillnad i mätresultaten som funktion av försöksort. Alnarpsresultaten skiljer sig också markant från inomhusmätningar med samma maskin. Därför är dessa resultat något osäkra. Massflödesförändringarna hos kastspridaren beräknades till 0,9% per grad lutning. Variationskoefficienten steg från 18,1% (typfall 1) till 20,1% vid lutning 3,8° (typfall 2). Resultatet av detta projekt visar att lutningar inverkar på massflödet från kast- och fallspridare. Inverkan på spridningsbilden vid lutningar av typfall 2 är begränsad, vilket stöder teoretiska beräkningar av Loftäng (1993). Inverkan av lutningar av typfall 3 är något högre än för typfall 2. Av detta arbete kan följande slutsatser dras: 1. Spridningsbilden for lutande spridare bor mätas i ett typgodkännandeförfarande. 2. Utvärderingen bör ske i form av variationskoefficient och sidoförhållande. 3. Kravnivåerna bör omfatta både en absolut nivå samt den förändring i precision som lutande spridare (typfal1 3) undergår jämfört med en horisontell spridare (typfall 0). Anledningen till den relativa kravnivån är att kunna upptäcka spridare som får väsentligt försämrad spridningsprecision i något typfall

Keywords

konstgödselspridning; lutningar; spridningsbild; massflöde

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1994,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125587