Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1990

Lämpliga lokaliseringsorter för halmeldade fjärrvärmeverk i Östergötlands och Örebro län

Sahlberg, Mona

Abstract

Projektet har utförts för att klargöra möjligheterna för halmeldade fjärrvärmeverk i Östergötlands och Örebro län. Detta har gjorts genom studier av kommunernas energiplaner och samtal med lantbrukare och berörda kommuntjänstemän. Tillgänglig halmmängd har beräknats för området inom 20 km från berörda orter och mängderna har jämförts med respektive orts energibehov. Min slutsats av dessa samtal och energiplaner är att man i mycket större utsträckning än idag skulle kunna elda med halm. Halmtillgången är oftast god och lantbrukarna är intresserade av att leverera halm för energiändamål. Att så få halmvärmeverk finns idag beror troligen till största delen på att det saknats väl fungerande anläggningar att referera till, samt att den svenska energipolitiken har missgynnat biobränslen och låtit priserna på olja, kol och el sjunka, trots miljökonsekvenserna. Här kan vi jämföra med Danmark som låtit priserna på de fossila bränslena, samt el vara höga och där det idag är vanligt med halm som energikalla. Ett annat faktum som i nuläget hindrar nya halmeldade fjärrvärmeverk från att byggas är att de större orterna redan är uppbundna av andra billiga energislag, såsom kol, spillvärme eller avfallsförbränning. De mindre orterna å andra sidan har inga fjärrvärmenät och det är i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart att bygga sådana, speciellt med tanke på att orterna vanligen har låg värmetäthet. Bland båda typerna av orter finns det vissa kommuner som är helt inriktade på naturgas som enda möjlighet till ersättning av olja och el.

Keywords

straw; byproducts; energy sources; energy generation; fuel crops; solid fuels; combustion; heating; district heating plants; straw fuel; boilers; postential; acceptance; bio fuel; bio-energy systems; bio-fuel boiler; biomass; bio-residues; bioenergy potential; biomass energy; biomass potential; biomass utilization; combustion systems; energy resource; straw heated

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1990,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125617