Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1988

Arbetsmiljö vid termisk ogräsbekämpning

Bohgard, Mats; Holmstedt, Göran; Korhonen, Margareta

Abstract

Rapporten behandlar arbetsmiljön vid termisk ogräsbekämpning. Metoden innebär att ogräset hettas upp med hjälp av gaslågor. Både stora fordonsburna och mindre handdrivna används. Det som från arbetsmiljösynpunkt är speciellt med metoden är de risker som är förknippade med gasolanvändningen. De allvarligaste problemen med de aggregat som studerats har varit heta och oskyddade plåtar, heta avgaser och brister i komponentval vad gäller slangar och kopplingar. I rapporten ges anvisningar om åtgärder för att minska riskerna avseende komponentval, säkerhetsanordningar och utbildning. Bland myndighetskrav på utrustning kan nämnas att leverantörer ska lämna underhålls, skötsel- och säkerhetsanvisningar på svenska samt att arbetet inte får utföras av minderåriga. Den psykosociala miljön har också undersökts. De operatörer som intervjuats har upplevt arbetet positivt.

Keywords

arbetsmiljö; olycksfallsrisker; termisk ogräsbekämpning; gasol

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
1988,
ISBN: 91-576-3581-1
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125660