Skip to main content
Report, 1985

Rörlighet hos MCPA och diklorprop på sandjord

Kreuger, Jenny; Ivarsson, Kjell; Brink, Nils; Ulén, Barbro; Gustavsson, Arne S.; Gustafson, Arne

Abstract

Den första uppsatsen i detta nummer av Ekohydrologi är en slutrapport för projektet Utlakning och avrinning av bekämpningsmedel. Den andra uppsatsen är en första delrapport för projektet Kväveutlakning på en sandjord i Halland. Projektet drivs ihop med hushållningssällskapet därstädes. Den tredje uppsatsen är slutrapport för projektet Åkermarkens erosion. Den fjärde uppsatsen är en delrapport för projektet Närsaltförluster från åker runt Ringsjön. De femte och sjätte bidragen är föredrag hållna vid Svenska Naturskyddsföreningens naturkonferens 15 november 1985.

Keywords

bekämpningsmedel; utlakning; erosion; växtnäringsläckage; kväve; fosfor; växtnäringsförlust; grundvatten; ytvatten

Published in

Ekohydrologi
1985,
ISBN: 91-576-2545-X
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125720