Skip to main content
Report, 1987

Fånggröda efter skörd. - Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem. - Stallgödslad och konstgödslad åker läcker växtnäring. - Kväveläckage vid försök med nitrifikationshämmare. - Kväve och fosfor ... - Kväve och fosfor

Gustafson, Arne; Torstensson, Gunnar; Ellström, Solweig; Brink, Nils

Abstract

Frågan om växtnäringsläckage till vattendrag, sjöar, hav och grundvatten fortsätter att vara hett stoff i miljödebatten. Själva drar vi vårt strå till stacken med rapporter från vår försöksverksamhet, som har det yttersta målet att finna odlingsmetoder mot föroreningar. Ett sätt att minska kväveläckaget är att så fånggrödor på hösten efter skörden av stråsäd, ett annat är att så in fånggrödorna redan på våren. Den första uppsatsen är slutrapport för ett försök på sandjord i Halland och gäller sålunda Fänggröda efter skörd. I en annan slutrapport, Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem, belyses odlingsåtgärders betydelse för förlusterna av en rad viktiga ämnen. Stallgödsel kontra konstgödsel är ett mycket brännbart diskussionsämne i miljösammanhang. Detsamma gäller bruket av nitrifikationshämnare. I fyra lägesrapporter behandlas dessa ting.

Keywords

fånggröda; växtnäringsläckage; konstgödsel; kväve; kväveläckage; fosgor; stallgödsel

Published in

Ekohydrologi
1987,
ISBN: 91-576-3089-5
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125724