Skip to main content
Report, 1987

Losses of phosphorus and nitrogen to lake Ringsjön. - Regional vattenundersökning söder och öster om Ringsjön. - Vattenkvalitet och jordbruksdrift inom Ringsjöområdet. - Nitrifikationshämmare eller svält mot kväveläckage. - Näringsflöden ...

Brink, Nils; Meulen, Klaas van der ; Fagerholm, Petra; Kreuger, Jenny; Torstensson, Gunnar

Abstract

Diskussionen om eutrofiering av Ringsjön har understundom gått höga. Främst har frågan gällt orsakerna till och ansvaret för situationen i sjön. I tre uppsatser i detta nummer av Ekohydrologi finner vi svaret på en del av frågorna. De två första uppsatserna är rapporter över undersökningar som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Malmöhus län. Den tredje är ett examensarbete. Nitrifikationshämmare används runt om i världen för ökning av skördar efter spridning av olika gödselmedel på hösten. Utlakning av kväve kan därmed tänkas minska. Utsvältning av jorden på kväve är ett annat sätt att minska förlusterna. Båda dessa ting behandlas i den fjärde uppsatsen, som utgör slutrapport av ett försök i Västergötland. Avdelningen medverkar i Programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK) fortsatten 1985/86. Årsrapporten för nämda år har publicerats på annat håll. För att den skall nå en vidare krets publiceras den också i Ekohydrologi.

Keywords

phosphorus; nitrogen; fosfor; kväve; vattenkvalitet; nitrifikationshämnare; växtnäringsläckage; ytvatten; eutrofiering

Published in

Ekohydrologi
1987,
ISBN: 91-576-3260-X
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125725