Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1992

Närsaltsförluster från mindre avrinningsområden inom jordbrukets recipientkontroll i Sverige. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät agrohydrologiska året 90/91 samt långtidsöversikt för 1977/90. - Odlingsåtgärder ...

Ulén, Barbro; Hoffman, Markus

Abstract

1. Sedan andra halvåret 1988 undersöks 11 mindre avrinningsområden i Sverige inom "jordbrukets recipientkontroll". Dessa är utvalda för att representera olika typer av jordbruksinriktningar och jordarter. I eller i anslutning till fem av områdena finns ett enskilt försöksfält som i flera fall studeras sedan mitten av 70-talet. Förlusterna av växtnäring och andra ämnen med yt- och dräneringsvattnet relateras till odlingsåtgärderna på fältet. 2. Med målsättningen att inom valda jordbruksområden studera odlingsåtgärdernas inverkan på yt- och grundvatten anlades den första stationen 1972. Stationsnätet utökades med flera observationsfält och övergick 1975 till PMK (Programmet för övervakning av miljökvalitet). Som mest var 17 stationer på olika observationsfält i drift. Från och med 1989 ingår fälten i JRK (Jordbrukets recipientkontroll). I denna rapport redovisas resultat från det agrohydrologiska året (juli-juni) 1990/91 samt en översikt över långtidsutveckling från 1977/90. 3. År 1988 påbörjades provtagning av dräneringsvatten från 17 fält i Malmöhus län på länsstyrelsens uppdrag. Målsättningen är att inom ramen för JRK studera odlingsåtgärdernas inverkan på förlusterna av växtnäringsämnen från fält i olika delar av länet.

Keywords

avrinning; växtnäringsläckage; växtnäringsförlust

Published in

Ekohydrologi
1992,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125729