Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1995

Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1992/93 samt en långtidsöversikt

Hoffmann, Markus; Wall Ellström, Solweig

Abstract

Målsättningen är att inom valda jordbruksområden kontrollera odlingsåtgärdernas inverkan på kvaliteten hos yt- och grundvatten. Projektet startade 1972 med ett första observationsfält och 1975 tog PMK (Programmet för övervakning av miljökvalitet) över, varvid målsättningen enligt ovan omformulerades. Då fanns 7 fält och fler kom att anläggas, så att de flesta av dagens 14 stationer var i bruk redan 1977. Från och med 1989 ingår observationsfälten i JRK (Jordbrukets recipientkontroll) och utgör ett nationellt nät. I redovisningen finns dessutom med de två fält i Östergötland som observerats på samma sätt som de övriga men på uppdrag av länsstyrelsen. I denna rapport redovisas de första hand resultaten för det agrohydrologiska året (juli-juni) 1992/93, men även långtidsutvecklingen återfinns i tabell- och figurform, som längst för perioden 1974/93. Tabellerna omfattar i huvudsak perioden 1977/92 medan figurerna visar hela period fälten observerats. Sammanlagt omfattar rapporten 237 observationsår.

Keywords

växtnäringsförluster; grundvatten; ytvatten; växtnäringsläckage; kväve; fosfor

Published in

Ekohydrologi
1995,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125736