Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Öjebynprojektet : ekologisk produktion av livsmedel : slutrapport

Jonsson, Simon

Abstract

Sedan 1988 har Forskningsstationen Öjebyn i Norrbotten varit inriktad på systemutveckling av ekologisk mjölkproduktion. Denna verksamhet har kunnat bedrivas i det s.k. ”Öjebynprojektet – ekologisk produktion av livsmedel” under åren 1990 – 2001. Projektansökan utformades av distriktsförsöksledaren Kjell Martinsson i samverkan med representanter för lantbruksnämnderna i norra Sverige och företrädare för näringen. Projektet har finansierats gemensamt under hela eller delar av projekttiden av SLU, Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket, Norrmejerier, Regional jordbruksforskning för Norra Sverige (RJN), Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Piteå kommun, Arvidsjaurs kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Jämtland och Norrlandsfonden. Projektet genomfördes under ledning av en styrgrupp som inledningsvis bestod av distriktsförsöksledarna Lennart Lomakka vid avd. för norrländsk växtodling, Kjell Martinsson vid avd. för norrländsk husdjursskötsel, Bo Nilsson vid avd. för norrländsk trädgårdsskötsel samt försöksledaren Simon Jonsson. En referensgrupp har funnits knuten till projektet med representanter från flera institutioner vid SLU, Länsstyrelsen i Norrbotten, LRF, Landstinget, Hushållningssällskapet, NLP/Norrmejerier och Samodlarna. Vid behov har både företrädare för konsumentintressen (Konsum och ICA) samt konventionell och alternativ/ekologisk produktion adjungerats. Lantmästaren Martin Lundqvist har deltagit i planering och genomförande av projektet under hela projekttiden och varit ansvarig för insamlandet av allt underlag till det material som redovisas i denna rapport. Agronom Bill Hultman har också under alla år bidragit med värdefulla insatser och synpunkter inom växtodlingens område. På liknande sätt har hortonom Elisabeth Öberg bidragit inom trädgårdsskötselns område

Keywords

livsmedelsproduktion; mjölkproduktion; foder; växtodling; ekologisk produktion

Published in

Röbäcksdalen meddelar
2004,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125783