Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2001

USTRA : universitetens samordning av godstransporter : kartläggning av godstransporter inom Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet

Yazdan Panah, Haleh; Ljungberg, David; Lundborg, Markus; Gebresenbet, Girma

Abstract

Kunskapen om universitetens varutransportsystem är bristfällig. Därför startades projektet USTRA, Universitetens samordning av godstransporter, som ett gemensamt pilotprojekt mellan Uppsala universitet (UU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera godstransporter vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet för att erhålla kunskapsunderlag som kan ligga till grund för en samordningsmodell för transporterna mellan och inom de båda universiteten, med hänsyn till miljö och ekonomi. Kartläggningen genomfördes genom intervjuer med intendenter och annan personal som arbetade med transporterna. Vid intervjuerna behandlades transportorganisation, postterminal och hantering av posten, interna och externa transporter samt transporter mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Dessutom tillfrågades de intervjuade om sina uppfattningar om transportsystemet. Det fanns stora skillnader när det gäller kunskap och intresse mellan de intervjuade. Skillnaderna kan bero på flera orsaker som tidsbrist för att få fram informationen eller brist på kunskap om transporter. Studien gav en god bild av de interna transporterna, men det var svårare att få fram information om de externa transporterna framförallt vid inkommande externa transporter. Med största säkerhet finns det transporter både internt och externt som inte är med i kartläggningen. Vid Uppsala universitet sorteras internposten av vaktmästeriet vid universitetsförvaltningen medan flera olika aktörer sköter utdelningen. Internposten delas ut en gång per dag och lämnas direkt till poststationen vid varje intendenturområde och delas ut därifrån till olika institutioner av ansvarig personal i området. Biblioteket (Carolina Rediviva) sköter transporterna till sina filialer med egna bilar. Externpost lämnas och hämtas av Posten vid varje intendenturområde. Skrymmande gods lämnas direkt till godsmottagningar och varor som beställs av personalen lämnas direkt till beställaren. Godsmängderna varierar kraftigt, från 2-3 paket per vecka till närmare 100 paket per dag till respektive intendenturområde. Transporterna vid SLU följer ett annat mönster. SLU har en egen serviceenhet, SLU post & Transport (SLU P&T), som hanterar transporter inom Ultuna området. Externpost hämtas på morgonen från Postens terminal och delas ut tillsammans med internposten med två postbilar under olika postrundor. Internpost levereras två gånger per dag. Externa paket som ska skickas med Posten eller andra budfirmor hämtas i första hand hos avsändaren vid respektive institution. Externpost, tillsammans med en del insamlade paket hämtas senare av Posten på eftermiddagen. Liksom vid UU varierar mängden av varuleveranser till institutionerna från 3 paket per veckan till närmare 25 paket per dag. Vid SLU P&T används även en lastbil för tunga transporter som beställs av institutionerna (t.ex. hämtning av gas och flytande kväve, kontorspapper, kadaver och returpapper). De flesta som arbetar inom universitetens transportsystem tycker att nuvarande transportsystemet fungerar väl, men att det ändå finns mycket att förbättra. Rutinerna för godsmottagning är ett problem vid båda universiteten. Ofta saknas en person som är ansvarig för godsmottagning och det tar tid att hitta någon som kan kvittera leveranserna. Det har förekommit att gods har blivit förstört eller försvunnit på grund av att det inte blivit rätt omhändertaget. Vid UU finns dock flera exempel på att det fungerar bättre då man har en särskild godsmottagning för ett område. Ett annat problem är säkerheten vid transporter av gas och flytande kväve, som i vissa fall sker med vanlig personbil utan särskild säkerhetsutrustning. Godsmottagningen skulle kunna förbättras genom att fungerande godsmottagningar byggdes ut vid UU:s intendenturområden. Vid SLU skulle SLU P&T:s postterminal kunna användas även som godsterminal. Internposten vid UU skulle sannolikt kunna distribueras effektivare och med mindre miljöpåverkan om all internpost samordnades i ett gemensamt system. Vid SLU skulle de interna transporterna kunna utvecklas till att även omfatta inkommande och avgående paket. SLU P&T är ett av flera exempel på gemensamma servicefunktioner vid SLU och UU. Det finns anledning att se över möjligheterna att samordna även dessa mellan universiteten. Ett hinder för att införa samordnade transporter är de anställdas osäkerhet inför förändringar. En invändning är att man tror att en samordning skulle innebära försenade leveranser och begränsad valfrihet vid beställning av varor. Det är därför viktigt att alla berörda får möjlighet att vara delaktiga i hur förändringar skall genomföras. Denna kartläggning bör kompletteras med fortsatta undersökningar. Ett område där fördjupade studier krävs är de externa varuleveranserna, som var svåra att få grepp om inom ramen för denna studie. En aktuell och korrekt kartläggning är ett kraftfullt verktyg för planering av förändringar i transportorganisationen, såväl som för gemensamma upphandlingar. Undersökningen ger därför förslag till hur kartläggningen kan kompletteras och fördjupas ytterligare.

Keywords

Godstransport; miljö; samordning

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbruksteknik
2001,
Publisher: Institutionen för lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125791