Skip to main content
Report, 1995

Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1993/94 samt en långtidsöversikt

Kyllmar, Katarina; Johansson, Göran; Hoffmann, Markus

Abstract

Målsättningen med undersökningen är att inom valda jordbruksområden kontrollera odlingsårgärdernas inverkan på kvaliteten hos yt- och grundvatten. Projektet startade 1972 med ett första observationsfält och 1975 tog PMK (Programmet för övervakning av miljökvalitet) över, varvid målsättningen enligt ovan formulerades. Då fanns 7 fält och fler kom att anläggas, så att de flesta av dagen 16 stationer var i bruk redan 1977. Från och med 1989 ingår observationsfälten som ett delprogram inom den nationella miljöövervakningen. I redovisningen finns dessutom med de två fält i Östergötland som observerats på samma sätt som de övriga men på uppdrag av länsstyrelsen. I denna rapport redovisas i första hand resultaten för det agrohydrologiska året juli-juni) 1993/94, men även långtidsutvecklingen återfinns i tabell- och figurform, som längst för perioden 1974/94. avrinning, kvävehalt och kvävetransporter liksom grundvattentryck kommenteras medan övriga resultat endast redovisas i rabeller och figurer. Tabellerna omfattar i huvudsak perioden 1977/93 medan figurerna visar hela den period fälten observerats. Sammanlagt omfattar rapporten 253 observationsår.

Keywords

kväve; avrinning; växtnäringsläckage; utlakning; jordbruksområde

Published in

Ekohydrologi
1995,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125843