Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1998

Höstgrödor - fånggrödor - utlakning : kvävedynamik och kväveutlakning på en moränlättlera i Skåne

Hessel, Katinka; Aronsson, Helena; Lindén, Börje; Stenberg, Maria; Rydberg, Tomas; Gustafson, Arne

Abstract

I föreliggande rapport presenteras resultaten från fem försöksår vid Lönnstorp försöksstation i Skåne. Försöken anlades hösten 1992. Första odlingsår var 1993. I försöket studerades kvävedynamik och kväveutlakning i odlingssystem där 80 % av marken uppfyller kraven som gäller för så kallad grön mark. Försöket vid Lönnstorp utgör en av fyra försöksplatser i södra Sverige, där utlakningsstudier bedrivits med medel från Jordbruksverket och som har samma övergripande försökssyfte. Resultat från mätningar av kväveutlakning från Lönnstorp har tidigare presenterats årsvis (Aronsson, 1994,1995 och 1996).

Keywords

kväve; utlakning; växtnäringsläckage; fångröda

Published in

Ekohydrologi
1998,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125848