Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1999Open access

Observationsfält på åkermark : avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1995/96 samt en långtidsöversikt

Johansson, Göran; Kyllmar, Katarina; Johnsson, Holger

Abstract

Målsättningen med undersökningarna är att inom valda jordbruksområden kontrollera odlingsåtgärdernas inverkan på kvaliteten hos yt- och grundvatten. Projektet startade 1972 med ett första observationsfält och 1975 tog PMK (Programmet för övervakning av miljökvalitet) över, varvid målsättningen enligt ovan formulerades. Då fanns 7 fält och fler kom att anläggas, så att de flesta av dagens 16 stationer var i bruk redan 1977. Från och med 1989 ingår observationsfälten som ett delprogram inom den nationella miljöövervakningen. I denna rapport redovisas i första hand resultaten för det agrohydrologiska året (juli-juni) 1995/96, men även långtidsutvecklingen återfinns i tabell- och figurform. Avrinning, halter och transporter av kväve och fosfor liksom grundvattentryck och nitratkvävehalter kommenteras medan övriga resultat endast redovisas i tabeller och figurer. Tabellerna omfattar i huvudsak perioden 1977/96 medan figurerna visar hela den period fälten observerats. I ett appendix visas i diagramform årets enskilda analysvärden från varje fält.

Keywords

kväve; fosfor; växtnäringsläckage; avrinning

Published in

Ekohydrologi
1999,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125849