Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1999

Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning i handels/stallgödslade odlingssystem med och utan fånggröda

Hessel Tjell, Katinka; Aronsson, Helena; Torstensson, Gunnar; Gustafson, Arne; Lindén, Börje; Stenberg, Maria; Rydberg, Tomas

Abstract

I föreliggande rapport presenteras resultaten från åtta försöksår (1990-1997) vid Mellby försöksstation i Halland. I försöket studeras de långsiktiga effekterna på mark och miljö av odling av fånggröda samt med åren återkommande stallgödseltillförsel. Försök vid Mellby utgör en av fyra försöksplatser i södra Sverige, där utlakningsstudier bedrivs med medel från Jordbruksverket och som har samma övergripande försökssyfte. Studier av utlakningsförhållanden i detta långsiktiga försök vid Mellby har bedrivits sedan 1983. Resultat från tidigare försöksår har presenterats av Torstensson et al., 1992; Lindén et al., 1993; Aronsson, 1994; Aronsson, 1995 och Aronsson, 1996.

Keywords

utlakning; växtnäringsläckage; fånggröda; gödsel; kväve

Published in

Ekohydrologi
1999,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125850