Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2000

Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområden i Skåne : årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 1998 samt en kortfattad långtidsöversikt

Kreuger, Jenny

Abstract

Transport av bekämpningsmedel i vatten från Vemmenhögsåns avrinningsområde i södra Skåne har studerats sedan 1990. Området ingår i miljöövervakningsprogrammet "Typområden på jordbruksmark". Information om användning av bekämpningsmedel har årligen samlats in genom intervjuer med lantbrukarna i området och halter av bekämpningsmedelsrester har analyserats i prover från vattendraget. I föreliggande rapport presenteras huvudsakligen resultaten av 1998 års undersökning, men även resultaten från hela 9-års perioden diskuteras för att åskådliggöra utvecklingen över tiden. Vädret under 1998 utmärktes av en varm och rening inledning. Nederbörden under sommaren var i stort sett normal och betydligt lägre än på många andra håll i Sverige som fick mycket stora nederbördsmängder under slutet av oktober, vilket resulterade i en betydligt högre vattenföring under senhösten än under föregående höstar då provtagning pågått. Flödet under sommarmånaderna var stort i jämförelse med tidigare år. Användningen av bekämpningsmedel i området under 1997/98 var i nivå med föregående växtodlingssäsong (ca 1400 kg aktiv substans) och utgör till ca 80 % av ogräsmedel, 16 % svampmedel och 3 % insektsmedel. Emellertid var användningen under hösten 1998 lägre än vanligt. Totalt användes 31 st olika bekämpningsmedel, varav 10 st svarar för 90 % av den totala förbrukningen. Under 1998 togs totalt 26 st vattenprover under perioden maj-november. Dessa analyserades med avseende på flertalet av de i området använda bekämpningsmedlen (viktigaste undantaget var azoxystrobin och glyfosat). Analysresultaten visar att halter av bekämpningsmedel har påvisats under hela provtagningssäsongen. Totalt detekterades 22 olika substanser vid ett eller flera tillfällen, med i genomsnitt 8 substanser per prov. Högst halter återfanns i början av juni. Däremot uttraporterades de största mängderna under hösten till följd av kraftigt regn i slutet av oktober. De halter av bekämpningsmedel som uppmättes i Vemmenhögsån 1998 var de lägsta som påträffats sedan mätningarna inleddes 1990. Även uttransporten av bekämpningsmedel från avrinningsområdet under tidsperioden maj-september var den lägsta som uppmätts under hela 90-talet. De mycket stora nederbördsmängderna som kom i slutet av oktober gjorde dock att uttransporten under hösten blev större än under de tre föregående, betydligt torrare åren. Sammanfattningsvis visar resultaten på en positiv trend med minskade rester av bekämpningsmedel i vattendrag från Vemmenhögsområdet. Den minskning är bland annat ett resultat av den ökade informationen till lantbrukarna om riskerna för miljön vid hantering av bekämpningsmedel somskatt under, främst den senare delen, av 90-talet, bland annat genom den riksomfattande kampanjen "Säkert Växtskydd".

Keywords

bekämpningsmedel; ytvatten; växtskyddsmedel; avrinning

Published in

Ekohydrologi
2000,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125853