Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2001

Kväveutlakning på sandjord : motåtgärder med ny odlingsteknik : miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem : resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1991-1999

Torstensson, Gunnar; Håkansson, Magnus

Abstract

I föreliggande rapport presenteras resultaten från nio försöksår (1991-1999) från det långliggande försöket "Kväveutlakning på sandjord - motåtgärder med ny odlingsteknik" vid Mellby försöksstation i Halland. I försöket studeras de långsiktiga effekterna på mark och miljö av miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem. Vid utformningen av odlingsåtgärder mm har man försökt att införliva de samlade kunskaperna från olika mer specifikt inriktade utlakningsstudier i för trakten verklighetsnära växtföljder och odlingssystem. Försöket har bedrivits med medel från SLU, SLF och Jordbruksverket Resultat från de inledande försöksåren har tidigare presenterats av Torstensson, Gustafson, och Lindén, 1993.

Keywords

utlakning; gödsel; kväve; växtnäringsläckage

Published in

Ekohydrologi
2001,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125855