Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2001

Observationsfält på åkermark : avrinning och växtnäringsförluster för de agrohydrologiska åren 1996/97, 97/98 och 98/99 samt en långtidsöversikt

Ulén, Barbro; Johansson, Göran; Gustafson, Arne; Johnsson, Holger

Abstract

Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelser uppställt klara miljömål för acceptabla inverkansnivåer på vattensystem orsakade av bl.a. växt- och animalieproduktionen. Sektorsmål och åtgärdspogram för reduktion av växtnäringsförluster från jordbruk har upprättats (Jordbruksverket, 2000). Genom miljöövervakning kontrolleras graden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningen integrerar med forskningen. Observationsfält på åkermark är en metod för att följa jordbrukets förändrade odlingsåtgärder och hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnande vattnet från jordbruksmarken. I denna rapport redovisas i första hand resultaten för de agrohydrologiska året (juli-juni) 1996/99 men även långtidsmedelvärden och långtidsutvecklingen för dränerings- och grundvatten visas i tabeller och figurer. Under perioden har även trenderna hos kväveläckagets (Kyllmar, 2000) och fosforläckagets utveckling (Ulén et al., 2001) analyserats statistiskt.

Keywords

kväve; fosfor; växtnäringsläckage; utlakning; avrinning; ytvatten; grundvatten; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi
2001,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125857