Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2002

Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne : årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 2001

Kreuger, Jenny

Abstract

Förekomst av bekämpningsmedel i vatten från Vemmenhögsåns avrinningsområde i södra Skåne har studerats sedan 1990. Området ingår i miljöövervakningsprogrammet "Typområden på jordbruksmark". I föreliggande rapport presenteras resultaten av 2001 års undersökning vilka representerar det tolfte året i en provtagningsserie från samma område och med samma metodik. Totalt har 26 stycken vattenprover från bäcken insamlats under perioden majnovember 2001 och analyserats med avseende på ett 80-tal olika substanser. Under år 2001 inkluderades för första gången glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA i analyserna av ytvatten från området. Likaså har för första gången insamlats grundvattenprover från två lokaler i området för analys av bekämpningsmedelsrester. Vädret under 2001 var varmare än normalt och utmärktes av en torr försommar. Avrinningen var lägre än normalt under hela provtagningsperioden. Höstvete odlades på 41% av arealen. Analysresultaten visar att halter av bekämpningsmedelsrester har påvisats i vattendraget under hela provtagningssäsongen. Totalt spårades 19 olika substanser vid ett eller flera tillfällen över bestämningsgränsen och ytterligare 6 substanser återfanns som spårvärden. Flertalet detekterade substanser var ogräsmedel, 17 st, eller metaboliter av dessa, 4 st, men också 3 st svampmedel och ett insektsmedel påträffades i vattendraget. Mest frekvent påträffade substanser var: bentazon (100%), glyfosat (100%), mekoprop (96%), terbutylazin (96%), isoproturon (88%) och MCPA (85%). Utav de påvisade substanserna var det 16 st som detekterades i halter ≥ 0,1 μg/l. Mest frekvent förekommande i halter ≥ 0,1 μg/l var glyfosat (58%), AMPA (42%), isoproturon (35%) och MCPA (23%). Medelhalten av den totala koncentrationen av bekämpningsmedel i vattenprover under 2001 var 1,7 μg/l och maxhalten var 7,3 μg/l. Detta var något högre än föregående år, men på ungefär samma nivå som de två föregående åren. Sammanfattningsvis visar resultaten att medelkoncentrationen av bekämpningsmedel i vatten från avrinningsområdet har stadigt minskat sedan mitten av 90-talet. Inkluderandet av glyfosat och AMPA i analyserna visar att de bidrar till en viss ökning (0,6 μg/l) av medelhalten under provtagningssäsongen, men att den positiva trenden med minskande halter i vattendraget ändå består. Totalt uttransporterades 0,35 kg bekämpningsmedel från avrinningsområdet, med störst mängder under oktober och november. Transporten var något högre än föregående år, men lägre än tidigare under 1990-talet. Ogräsmedlet MCPA svarade för 31% av den totalt uttransporterade mängden. Största uppmätta förlusten i procent av använd mängd för en enskild substans var 0,3% för klopyralid, 0,09% för isoproturon, 0,08% för metazaklor och 0,06% för fluroxipyr och MCPA. Sammanlagt åtta olika substanser påvisades över bestämningsgränsen i grundvattenprov, varav 6 st i halter ≥0,1 μg/l vid ett eller flera tillfällen. Flest prov med bekämpningsmedelsrester och högst halter detekterades i grundvatten från lokal NAG. Atrazin och dess nedbrytningsprodukt desetylatrazin förekom i samtliga prov från denna lokal. Högst halt uppvisade isoproturon med 2,0 μg/l i ett prov från juli i det grunda röret från samma lokal. I grundvatten från lokal SHG detekterades ingen substans över 0,1 μg/l.

Keywords

bekämpningsmedel; ytvatten; bekämpningsmedelsrester

Published in

Ekohydrologi
2002,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125862