Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2003

Kväveutlakning på sandjord : motåtgärder med ny odlingsteknik : miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem : resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1999-2002

Torstensson, Gunnar; Ekre, Erik

Abstract

I föreliggande rapport presenteras resultaten från tre försöksår (1999-2002) från det långliggande försöket "Kväveutlakning på sandjord - motåtgärder med ny odlingsteknik" vid Mellby försöksstation i Halland. I försöket studeras de långsiktiga effekterna på mark och miljö av miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem. Vid utformningen av odlingsåtgärder mm har man försökt att införliva de samlade kunskaperna från olika mer specifikt inriktade utlakningsstudier i för trakten verklighetsnära växtföljder och odlingssystem. Försöket har bedrivits med medel från SLU och Jordbruksverket. Resultat från de tidigare försöksåren har presenterats av Torstensson, G., Gustafson, A. och Lindén B. 1993 och Torstensson och Magnusson, 2001

Keywords

kväve; gödsel; utlakning; växtnäringsläckage; avrinning

Published in

Ekohydrologi
2003,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125864