Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003Open access

Ekologisk odling : utlakningsrisker och kväveomsättning : ekologiska odlingssystem med resp. utan djurhållning på lerjord i Västra Götaland : resultat från perioden 1997-2002

Torstensson, Gunnar

Abstract

I föreliggande rapport presenteras resultat från det långliggande projektet "Ekologisk odling - utlakningsrisker och kväveomsättning". Projektet har bedrivits med medel från SLU och Jordbruksverket. I denna rapport presenteras resultat från "odlingssystem med och utan djur på sandjord", vid Lanna försöksstation i Västra Götaland. Redovisningen består av två sammanvävda delar där resultaten från odlingssystem "med", respektive "utan djurhållning", där resultaten från försökens start 1997/98 och fram till 2002 presenteras. I försöket studeras de långsiktiga effekterna på mark och miljö av ekologisk odling i realistiska odlingssystem. Vid utformningen av odlingsåtgärder mm har man redan från början försökt att införliva de samlade kunskaperna från olika mer specifikt inriktade utlakningsstudier i för trakten verklighetsnära växtföljder och odlingssystem. Detta har bl.a. inneburit att all nötflytgödsel i odlingssystemet med djurhållning spridits på våren eller tidigt på sommaren till växande gröda. Detta medför sannolikt lägre totala utlakningsförluster och bättre växtnäringsutnyttjande än om en del av gödseln hade spridits på hösten. Det innebär också att resultaten speglar ett kanske mer optimerat system än som alltid föreligger i praktiken. Projektets övergripande mål är att klarlägga de möjliga miljövinster som kan nås med ekologisk odling med tanke på odlingens inverkan på vattensystemen. Dessutom skall följande moment särskilt beaktas. - Belysa kväveutlakningens storlek i ekologiska odlingssystem - Belysa fosfor och kaliumutlakningen. På lerjordarna i Västra Götaland är sällan kalium en bristvara, men fosfortillgången kan bli av betydelse för den långsiktiga bördigheten i ekologiska odlingssystem utan regelbunden fosforgödsling. - Utveckling av odlingsmetoder som ger bästa möjliga försörjning av kväve med hjälp av kvävefixerande grödor och genom hushållning med det recirkulerande kvävet. Odlingsmetoder och grödval måste avpassas till marktyp, klimat och, om så är möjligt, till de årliga väderleksförhållandena. Detta innebär att tillämpade odlingsåtgärder inte nödvändigtvis förblir statiskt lika över tiden. Om resultaten visar att en åtgärd inte leder till optimalt kväveutnyttjande kommer anpassning av försöksplanen att övervägas efter noggrann analys av orsaken till problemet. - Belysa återmineraliseringen av fixerat kväve och efterföljande grödors utnyttjande av detta kväve. - Belysa ammoniakemissionen omfattning i samband med stallgödselspridning vid olika spridningssituationer. - Belysa kvävefixeringens omfattning och odlingssystemens växtnäringshushållning. Projektet avser en långsiktig prövning av de ekologiska odlingssystemens utlakningsbenägenhet, allmänna växtnäringshushållning och uthållighet. Projektet ska även tjäna som åskådningsobjekt för ekologisk odling som sådan.

Keywords

kväve; fosfor; kalium; ekologisk odling; utlakning; växtnäringsläckage; avrinning

Published in

Ekohydrologi
2003,
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125866