Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Linjära landskapselement i Sverige : skattningar från 2003 års NILS-data

Essen, Per-Anders; Glimskär, Anders; Ståhl, Göran

Abstract

I denna rapport presenteras för första gången totalskattningar av längden linjära landskaps- element (linjeobjekt) av olika typer i Sverige. Underlagsmaterialet för beräkningarna är det första årets (2003) fältdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Linjeobjekten har inventerats med s k linjekorsningsmetodik inom 1x1 km2 rutor fördelade över hela landet i 10 olika strata. I rapporten redovisas: 1) skattningar av den totala längden av linjeobjekt i landet, 2) tätheten av linjeobjekt i den södra respektive den norra delen av Sverige, och 3) för vissa typer, linjeobjektens struktur och kvalitet. Skattningarna baseras på en femtedel av det totala antalet stickprovsrutor som ingår i NILS vilket innebär en viss osäkerhet. Säkrare skattningar och en mer detaljerad redovisning kommer att kunna göras när data för ett helt omdrev (5 år) finns tillgängligt. Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. NILS ingår i programområde landskap. Syftet med NILS är följa upp nationella miljökvalitetsmål för olika naturtyper och att visa om genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade förbättringar eller inte.

Keywords

landscape; environmental protection; physiographic features; surveys; monitoring; sweden

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2004,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet