Skip to main content
Report, 2003

Internationellt utbyte och samarbete inom forskning och undervisning i skoglig mätteknik och inventering

Bååth, Härje; Eriksson, Bo; Lundström, Anders; Lämås, Tomas; Johansson, Thomas; Persson, Jan Anders; Sundquist, Sture

Abstract

SLU har på uppdrag av Haglöf Sweden AB deltagit i ett kunskapsprojekt tillsammans med Mississippi State University (MSU) med syfte att studera integrerade GPS/GIS-system inom skogssektorn samt förväntad framtida utveckling inområdet. I uppdraget ingick en studiebesök vid Haglof Inc., MSU, Jones County Junior College samt kontakter med Stennis Space Center. Haglöf Sweden AB har lång erfarenhet av utveckling och produktion av skogliga mätinstrument. Idag utgör avancerade instrument baserade på elektronik, laser och ultraljud en betydande del. Instrument, som har rötterna inom SLU för utveckling av kostnadseffektiva inventeringsmetoder, tillverkas idag av Haglöf. Exempel är dataklaven Digitech och höjdmätare Vertex. Ett dotterbolag, Haglof Inc, finns numera i Madison, Mississippi. Vid SLU bedrivs idag flera rikstäckande inventeringar, som Riksinventeringen av skog (RIS, vari Riksskogstaxeringen och Markinventering ingår) och Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS). En metodik för delstatsvis inventering av skog har utvecklats vid MSU. I den sistnämnda inventeringen samt i Riksskogstaxeringen och NILS ingår, eller kommer att ingå, såväl fältinventering som fjärranalysmoment. Både SLU och MSU har starka forskarmiljöer inom inventeringsmetodik och fjärranalys. Ett system som integrerar GPS och GIS för fältinventering, Real Time Inventory, är utvecklat av Haglof Inc. Systemet kan lokalisera provytor inom ett område, orientering till ytorna görs med hjälp av GPS och ett program för registrering av data (T-Cruise) är länkat till systemet. En särskild metodik – Guided Transect Sampling – , som med hjälp av GPS-teknik leder inventeraren till områden där sannolikheten för förekomst av objekt är större än i övriga delar av det aktuella området, finns utvecklad vid SLU. Sannolikt kommer fler metoder som kombinerar GPS, GIS, fältinventering och fjärranalys för effektiva inventeringar att se dagens ljus framöver. I och med kraftfullare fältdatorer ökar möjligheten till att använda avancerade instrument och avancerade tekniker i fält. Ett exempel är den pågående forskningen kring runtomsvepande laser för skogliga mätningar. Tekniken ger en informationsmängd som vi idag bara kan ana analysmöjligheterna av. I och med att målsättningar för skogsbruket förändras kommer skogliga inventeringar att förändras. Företeelser av vikt för biologisk mångfald och för miljöövervakning är av ökat intresse. Förändringen kan medföra ökat behov av avancerade fältmätningar. T.ex. kan information om underväxt, etc., som kan ges av runtomsvepande laser, efterfrågas ur biodiversitetssynpunkt och markkemiska mätningar kan kräva avancerade fältmässiga instrument. Baserat på den kunskapsmängd och den erfarenhet som finns inom MSU, inom berörda företag och inom SLU är möjligheterna till fortsatta kontakter och samarbete goda. Det gäller såväl utbildning, forskning som teknikutveckling

Keywords

forest inventories; measuring instruments; monitoring; education; research; international cooperation; sweden; usa

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2003,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science
Soil Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/125881