Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2000

Metodik för skattning av lokala skogsbränsleresurser

Bååth, Härje; Gällerspång, Andreas; Hallsby, Göran; Lundström, Anders; Löfgren, Per; Nilsson, Mats; Ståhl, Göran

Abstract

Syftet med projektet var att utveckla en kostnadseffektiv metodik som passar till lokala uppskattningar av skogsbränsletillgången inom valfritt geografiskt område. Med tidigare kända metoder har beräkning av skogsbränslen, med godtagbar precision, endast varit möjliga på landsnivå och för större områden som län. Den framtagna metoden utnyttjar, i ett första steg, kNN-skattningar för att kombinera satellitbildsdata med fältdata från den landsomfattande Riksskogstaxeringen. Därefter utförs skogliga konsekvensberäkningar med Hugin-systemet för att skatta möjligt skogsbränsleuttag på kort och lång sikt. l Hugin finns stora möjligheter att ta lokala hänsyn och införa restriktioner för uttagen. Som exempel kan nämnas prioritering och omfattning av skogliga åtgärder som föryngring, röjning, gallring och föryngringsavverkning. Andra faktorer som kan styras är t.ex. begränsningar för avverkning på vissa typer av mark (ståndorter). Med den framtagna metoden blir det även möjligt att utesluta områden som naturskyddade områden, vägar, kantzoner kring sjöar och vattendrag mm där uttag av skogsbränslen inte bör ske eller där begränsningar råder. Allmänna begränsningar i form av krav på minsta uttagsmängder per hektar kan också inkluderas i beräkningarna. Som ett demonstrationsexempel skattades skogsbränsletillgången i Älvsbyns kommun. Det möjliga uttaget beräknades för traditionell avverkning fördelat på gallringar och föryngringsavverkning. Uppdelning gjordes på olika trädslag och fraktioner som bark, barr, grenar och toppar. Resultat redovisas också från en separat beräkning där det maximala terrängtransportavståndet sattes till 300 m. För att uppnå ett relativt medelfel för virkesförråd som är lägre än 1 O % genom att enbart använda riksskogstaxeringens provytor måste arealen uppgå till minst 100 000 ha. Motsvarande areal vid användning av den beskrivna metoden är ca 450 ha. Metoden kräver fortfarande mycket manuell hantering. Utvecklingsarbete har därför påbörjats för att automatisera delar av processen och på så sätt göra metoden mer effektiv och användarvänlig.

Keywords

fuelwood

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2000,
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet